Privacy

(Laatst bijgewerkt op 18-05-2020)

Bij The Juicy Group willen we u zoveel mogelijk controle geven over de persoonlijke informatie die u achterlaat via de website of via andere communicatiekanalen die wij beheren.

Tijdens uw contacten met The Juicy Group worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.

We willen iedere gebruiker informeren over het gebruik van de persoonlijke data verkregen via onze website en/of onze diensten.

 

Alle informatie over welke persoonsgegevens The Juicy Group verwerkt en hoe we hier op een correcte manier mee omgaan, kan u hieronder terugvinden.

 

1.    Algemeen

Dit privacystatement is van toepassing op alle persoonsgegevens die The Juicy Group van u verzamelt en verwerkt. Door gebruik te maken van de website en andere producten en diensten van The Juicy Group, gaat u ermee akkoord dat dit privacystatement & policy van toepassing is op de door The Juicy Group verwerkte persoonsgegevens.

The Juicy Group behoudt zich het recht voor om dit privacystatement & policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van The Juicy Group terugvinden.

 

2.    Persoonsgegevens in het bezit van The Juicy Group

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door The Juicy Group verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer:

 

Gegevens die u rechtstreeks aan The Juicy Group verstrekt

 • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, firma, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, …;
 • Financiële informatie: ondernemingsnummer, …;
 • Andere persoonlijke informatie/gegevens die door u gedeeld wordt via onze producten/diensten, website, sociale media, …;
 • Klachten of feedback via onze support en communicatiekanalen omtrent uw ervaring met onze producten, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback.

 

Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de website

 • Bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies en/ of gegevens die u zelf invoert op de website.

 

Op de The Juicy Group website kunnen er links naar andere websites verwijzen. Deze websites worden niet altijd beheerd door The Juicy Group en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. The Juicy Group raadt u aan deze te lezen. The Juicy Group kan geen verantwoordelijkheid nemen voor websites van derden.

U bent niet verplicht gegevens te verstrekken aan The Juicy Group maar het zal in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

3.    Verwerking van de persoonsgegevens

The Juicy Group verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Wij verwerken persoonsgegevens:

 

 • In het kader van de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met uw organisatie (zoals het sluiten van abonnementen, het bestellen van producten en/of diensten, …), alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen;
 • In het kader van onze helpdesk;
 • Voor de continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze producten, diensten, website en de beveiliging daarvan, alsook de optimalisatie van algemene, commerciële en marketingstrategieën van The Juicy Group;
 • Het personaliseren van de aan u te leveren producten en/of diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde berichten;
 • Het gericht en optimaal op u afgestemd versturen van nieuwsbrieven, release notes en informatie;
 • Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.

 

Hoe lang worden de persoonsgegevens bijgehouden?

 • De gegevens die wij verwerken om te kunnen voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, worden 7 jaar bijgehouden zoals de wet voorschrijft.
 • De gegevens die wij verwerken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, alsook de loggegevens van een eventuele toestemming die u heeft gegeven, houden wij na beëindiging van de overeenkomst of na het geven van de toestemming bij gedurende de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn voor eventuele (buiten-) contractuele vorderingen (5 tot 10 jaar).

 

Alle andere gegevens worden gewist na het beëindigen van de overeenkomst, met uitzondering van uw naam en mailadres, die wij nog twee jaar bijhouden na het einde van de overeenkomst vanuit een gerechtvaardigd belang.

 

Indien u bezwaar maakt tegen een verwerking van uw gegevens die gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang, worden de betrokken gegevens onmiddellijk gewist, tenzij wij deze gegevens ook nodig hebben voor een ander doeleinde, en wij de gegevens binnen dat doeleinde hebben verkregen.

 

4.    Veiligheidsbeleid

Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt The Juicy Group alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Het aantal medewerkers van The Juicy Group dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

 

 

Delen van de persoonsgegevens

The Juicy Group verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij:

 

 • Dit nodig is voor de dienstverlening

Voor sommige aspecten werken wij samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geselecteerd en er is steeds een overeenkomst tussen The Juicy Group en deze derde partij conform de toepasselijke wetgeving.

 

 • The Juicy Group toelating heeft verkregen van de betrokkene

Indien The Juicy Group op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie. Waar wettelijk vereist, bekomt The Juicy Group de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet

 

 • Er een wettelijke verplichting is
 • Er een gerechtvaardigd belang is voor The Juicy Group of de betrokken derde

 

5.    Uw rechten

U heeft rechten om controle te houden over uw persoonsgegevens. Als u een vraag of een probleem hebt met de manier waarop wij uw informatie gebruiken, neem dan contact op met ons.

 

Als u ons contacteert om uw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij u ten laatste binnen 1 maand (overeenkomstig de toepasselijke wetgeving).

 

6.    Recht op inzage en transparantie

U heeft steeds recht op inzage in en toegang tot de persoonsgegevens die The Juicy Group van u verwerkt.

 

7.    Recht op rectificatie

U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen.

 

8.    Recht op vergetelheid

U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, vergetelheid van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

 

 • De persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden;
 • Er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;
 • U bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door The Juicy Group;
 • De persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn;
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

9.    Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u als betrokkene het recht om van The Juicy Group de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:

 

 • U betwist de juistheid van uw gegevens. In dat geval kan de verwerking van uw gegevens beperkt worden voor de tijd die de The Juicy Group nodig heeft om de juistheid na te gaan;
 • Hoewel de verwerking onrechtmatig is, wil u niet dat uw gegevens worden gewist en u eist in de plaats daarvan een beperkt gebruik van uw gegevens;
 • The Juicy Group heeft uw gegevens niet langer nodig maar u hebt ze zelf nog nodig om uw rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen voor een rechtbank;
 • U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking. In dat geval kan The Juicy Group beperkt worden in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van The Juicy Group zwaarder wegen dan die van u.
 • Wanneer u dan een verwerkingsbeperking hebt verkregen, moet The Juicy Group u op de hoogte brengen vooraleer hij die beperking opheft.

 

10. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

In een aantal gevallen heeft u als betrokkene het recht om gegevens van The Juicy Group te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm, alsook om The Juicy Group te verzoeken om die gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij, indien dit technisch mogelijk is.

 

11. Recht op bezwaar

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens en tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de dienstverlening).

 

12. Cookieverklaring

Onze cookieverklaring kan u hier terugvinden

 

13. Contactgegevens

The Juicy Group nv

Koningsdries 41,

B9420 Erpe-Mere

 

+32 (0)53 60 67 01

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met The Juicy Group: info@thejuicygroup.be

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Geen producten in je winkelwagen.